نویسنده = ������������ ������������ ������������ ����������
آسیب شناسی همکاری‌های جمعی تألیفی و ویرایشی ویکی‌نویس‌‌های فارسی

دوره 1، شماره 1، مهر 1390

10.22067/riis.v1i1.8869

قفقازی الاصل قفقازی الاصل؛ ججمالی مهموئی R ججمالی مهموئی؛ سعید اسدی