نویسنده = �������������� ���������� ��������������
ارائه الگوی استقرار مدیریت دانش در نهاد کتابخانه‌های ‌عمومی کشور ایران

دوره 13، شماره 1، خرداد 1402، صفحه 162-185

10.22067/infosci.2023.74162.1078

زهرا کیان راد؛ فاطمه فهیم نیا؛ سیامک محبوب؛ محمدرضا اسمعیلی گیوی