نویسنده = ���������� ������������������ ��������
مطالعه فراترکیب مؤلفه‌های سواد انتقادی دانشجویان

دوره 12، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 121-141

10.22067/infosci.2021.69594.1020

علی جوانمرد؛ مریم شفیعی سروستانی؛ مهدی محمدی؛ جعفر جهانی