نویسنده = �������� ���������� ���������������� ����������������
بازشناسی سایه‌نویسی از سرقت علمی: مفهوم؛ انواع و رویکرد قانون

دوره 12، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 59-75

10.22067/infosci.2021.67904.1002

زهرا صالح آبادی؛ سید مهدی سیدزاده ثانی؛ عبدالرضا جوان جعفری بجنوردی