نویسنده = احمد شعبانی
عدم قطعیت: جلوه‌های چندگانه در نیاز اطلاعاتی

دوره 11، شماره 2، دی 1400، صفحه 5-19

10.22067/infosci.2021.24049.0

سعیده خلیلیان؛ احمد شعبانی


بررسی رابطۀ جامعه‌‌پذیری سازمانی با عملکرد شغلی کتابداران کتابخانه‌های دانشگاه‌های دولتی اصفهان

دوره 9، شماره 2، اسفند 1398، صفحه 184-201

10.22067/riis.v0i0.78508

احمد شعبانی؛ مهناز آذریان؛ سعید رجایی پور؛ مرتضی دهقان سفید کوه


بررسی رابطۀ تسهیم دانش با خودکارآمدی در پژوهشگران دانشگاه صنعتی مالک اشتر

دوره 7، شماره 2، آبان 1396، صفحه 273-291

10.22067/riis.v7i2.60947

مرتضی دهقان سفیدکوه؛ احمد شعبانی؛ سعید رجایی پور


بررسی رابطه تمایل به دورکاری و تعهد سازمانی در میان کتابداران دانشگاه‌های دولتی شهراصفهان

دوره 6، شماره 1، آذر 1395، صفحه 283-305

10.22067/riis.v6i1.29447

احمد شعبانی؛ زهرا رحیمی؛ سعید رجایی پور؛ مرتضی محمدی استانی


امکان‌سنجی پیاده‌سازی سلامت سازمانی در کتابخانه‌های عمومی شهرداری اصفهان بر پایه مدل مایلز

دوره 5، شماره 2، مهر 1394، صفحه 127-143

10.22067/riis.v5i2.32246

مریم قنبری مطلوب؛ مرتضی محمدی استانی؛ ناهید سلیمانی؛ احمد شعبانی