نشریه های علمی انتشارات

انتشار مجله به صورت الکترونیکی می باشد و نسخه چاپی منتشر نمی شود.این مجله توسط دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی منتشر می شود