نشریه های علمی انتشارات

Email Template

دکتر زاهد بیگدلی
استاد دانشگاه شهید چمران اهواز

Email:bigdelizahed20@gmail.com

دکتر مهری پریرخ
استاد دانشگاه فردوسی مشهد

Email:mparirokh@gmail.com

دکتر زهیر حیاتی
دانشیار دانشگاه شیراز

Email:zhayati@rose.shirazu.ac.ir

دکتر محمدرضا داورپناه

استاد دانشگاه فردوسی مشهد

Email:davarpanah@um.ac.ir

دکتر سعیدرضا شریف آبادی
استاددانشگاه الزهرا (س)

Email:srezaei@alzahra.ac.ir

دکتر رحمت الله فتاحی
استاد دانشگاه فردوسی مشهد

Email:fattahirahmat@gmail.com

دکتر جعفر مهراد

استاد دانشگاه شیراز

 

Email:jafar.mehrad2010@gmail.com

دکتر نرگس نشاط
دانشیار سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران

Email:narges_neshat@yahoo.com

 این مجله توسط دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی منتشر می شود