اطلاعات نشریه

صاحب امتیاز: معاونت پژوهشی دانشگاه فردوسی مشهد
مدیر مسئول: دکتر رحمت الله فتاحی
سردبیر: دکتر رحمت الله فتاحی
شاپا چاپی: ۲۲۵۱-۶۳۴۴
شاپا آنلاین: ۲۵۳۸-۴۱۱۲
تلفن: (+۹۸)۰۵۱-۳۸۸۰۶۵۷۴
ناشر: انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد
نوع نشریه: دوفصلنامه علمی پژوهشی
این شماره با عنوان پژوهش نامه کتابداری و اطلاع رسانی منتشر شده است.

دانلود فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره

مقالات پژوهشی

مقالات پژوهشی

اثربخشی رشد فزآینده پژوهش‌های کشاورزی ایران بر شاخص‌های توسعه کشاورزی کشور

وحید احسانی; موسی اعظمی; سیّد محمّد باقر نجفی; فرامرز سهیلی

مقالات مروری

مقالات مروری

سامانه کتاب‌دان: نخستین سامانه کتابخانه‌ای بازی‌وارسازی‌شده در ایران

زاهد بیگدلی; غلامرضا حیدری; علیرضا حاجی یخچالی; رضا بصیریان جهرمی

مجله پژوهش‌نامه کتابداری و اطلاع رسانی از سال 1390 به صورت مجله مستقل از مجله "مطالعات تربیتی و روان‌شناسی" گردید. این مجله به صورت دو فصلنامه منتشر می شود و به استناد مجوز شماره 105032/11/3/19 مورخ 4/12/1389 "کمیسیون نشریات علمی کشور" دارای اعتبار علمی- پژوهشی می‌باشد.