نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: سال. ۶, شماره. ۲: پاییز و زمستان ۱۳۹۵- مجله پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی

عنوان مقاله: تعیین رفتار اطلاع‌یابی دانش‌پژوهان دانشگاه‌های علوم پزشکی خراسان رضوی با رویکرد شبکه عصبی


صفحات: 80-96

DOI: 10.22067/58333

چکیده
هدف: هدف پژوهش حاضر تعیین رفتار اطلاع‌یابی دانش‌پژوهان دانشگاه‌های علوم پزشکی خراسان رضوی با استفاده از شبکه عصبی می‌باشد.
روش: روش پژوهش حاضر از نوع کاربردی و به‌روش پیمایشی- توصیفی است که با استفاده از شبکه عصبی، انجام شده است. ابزار این پژوهش پرسشنامه‌ای متناسب با رفتار اطلاع‌یابی دانش‌پژوهان دانشگاه‌های علوم پزشکی استان خراسان رضوی است که بین نمونه‌ای از افراد جامعه (۲۹۸ نفر) توزیع شد. پس از جمع‌آوری داده‌ها، شبکه عصبی به‌منظور خوشه‌بندی داده‌ها انتخاب و با استفاده از نرم‌افزار MATLAB ۱۴، دانش‌پژوهان براساس مؤلفه‌های اصلی پژوهش (مهارت اطلاع‌یابی، راه‌های اطلاع‌یابی، موانع اطلاع‌یابی) خوشه‌بندی شدند. سپس با حذف هر یک از زیر مؤلفه‌های اصلی پژوهش، مؤثرترین و کم‌اثرترین گزینه در رفتار اطلاع‌یابی آنان تعیین شد.
یافته‌ها: با انجام خوشه‌بندی با استفاده از شبکه عصبی خودسازمان‌ده، مهم‌ترین مؤلفه در مهارت اطلاع‌یابی آگاهی از نیاز اطلاعاتی خود و کم‌اثرترین مؤلفه مشاهده نشد. مؤثرترین راه دسترسی به اطلاعات استفاده از منابع الکترونیکی و کم‌اثرترین راه خرید منابع می‌باشد. مؤثرترین مانع کمبود وقت به دلیل فشار کاری و کم‌اثرترین مانع دور بودن کتابخانه‌ها و مراکز اطلاع‌رسانی می‌باشد.

کلمات کلیدی:   رفتار اطلاع‌یابی; دانش‌پژوهان دانشگاه; خراسان رضوی; شبکه عصبی مصنوعی; داده‌کاوی; خوشه‌بندی

مراجع

دریافت نسخه XML

تمام متن: PDF
دانلود : 241

بازدید: 581

تاریخ دریافت: 1395/06/01 , تاریخ پذیرش: 1395/07/07 , تاریخ انتشار: 1395/10/01

ایمیل این مقاله (نیازمند ورود )
ایمیل به نویسنده (نیازمند ورود )


این مجله توسط دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی منتشر می شود