نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: سال. ۶, شماره. ۲: پاییز و زمستان ۱۳۹۵- مجله پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی

عنوان مقاله: اثربخشی کارگاه‌های آموزشی انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران شاخه خراسان با استفاده از مدل کرک پاتریک


صفحات: 244-260

DOI: 10.22067/53575

چکیده
هدف: تغییرات سریع در عصر اطلاعات فراگیری دائمی فنون جدید و ارزیابی آنها را الزامی ساخته است. برگزاری کارگاه‌های آموزشی در جهت تداوم فراگیری و اثربخشی آن ضروری به‌نظر می‌رسد. از این‌رو پژوهش حاضر به اثربخشی کارگاه‌های آموزشی انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران شاخه خراسان با استفاده از مدل کرک پاتریک می‌پردازد.
روش: روش پژوهش، از نظر هدف کاربردی، و از نظر ماهیت پیمایشی و تحلیلی است. جامعه آماری شامل ۱۵۶ نفر از اعضای عضو انجمن است که تا سال ۱۳۹۳ در دوره‌های آموزشی شرکت کرده‌اند. داده‌ها به‌وسیله پرسشنامه محقق ساخته که سه سطح شامل واکنش، یادگیری و رفتار را می سنجد گردآوری شده است.
یافته‌ها: نتایج به‌دست آمده نشان داد، هر چه اجرای کارگاه‌های آموزشی زیادتر شود به‌همان نسبت بر میزان رضایت، یادگیری، تغییر رفتار و مهارت فراگیران افزوده خواهد شد. مقایسه میانگین نمره‌های واکنش، یادگیری و رفتار بیانگر آن است که بین میانگین نمره کتابداران مرد با نمره کتابداران زن تفاوت معنی‌داری وجود ندارد. در مؤلفه‌های واکنش و یادگیری در بین مدارک تحصیلی مختلف تفاوت معنی‌داری وجود ندارد. اما در مؤلفه رفتار در بین دارندگان سطوح مدارک تحصیلی مختلف تفاوت معناداری مشاهده می‌شود. هر سه مؤلفه در بین گروه‌های سنی مختلف تفاوت معناداری را نشان نمی‌دهد.

کلمات کلیدی:   اثربخشی; دوره‌های آموزشی; ارزیابی; واکنش، یادگیری; رفتار; مدل کرک پاتریک

مراجع

دریافت نسخه XML

تمام متن: PDF
دانلود : 139

بازدید: 395

تاریخ دریافت: 1394/11/17 , تاریخ پذیرش: 1395/02/15 , تاریخ انتشار: 1395/10/01

ایمیل این مقاله (نیازمند ورود )
ایمیل به نویسنده (نیازمند ورود )


این مجله توسط دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی منتشر می شود