نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: سال. ۶, شماره. ۲: پاییز و زمستان ۱۳۹۵- مجله پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی

عنوان مقاله: تحلیل هزینه- سودمندی نظام‌های یکپارچه کتابخانه‌های دانشگاهی ایران


صفحات: 281-300

DOI: 10.22067/53131

چکیده
هدف: هدف از این پژوهش تعیین وضعیت هزینه-سودمندی نظام‌های یکپارچه مورد استفاده در کتابخانه‌های دانشگاهی ایران است.
روش: مطالعه حاضر کاربردی و به‌روش پیمایشی انجام پذیرفته است. جامعه آماری پژوهش را ۱۱۸ کتابخانه مرکزی دانشگاه‌های دولتی ایران تشکیل می‌دادند که ۷۵ کتابخانه به‌روش تصادفی-طبقه‌ای متناسب با حجم به‌عنوان نمونه انتخاب و پرسشنامه محقق ساخته بین آنها توزیع شد. در نهایت ۷۳ پرسشنامه جمع‌آوری شد و داده‌های مربوطه با استفاده از بسته نرم‌افزاری SPSS در دو سطح توصیفی و استنباطی مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفت.
یافته‌ها: امنیت و کارایی مهمترین اولویت انتخاب نظام یکپارچه از سوی کتابخانه‌های مورد بررسی بودند. در میان نظام‌های مورد بررسی «پیام مشرق» کم‌هزینه‌ترین و «نظام‌های خودساخته» پرهزینه‌ترین نظام یکپارچه شناخته شدند. در همین حال رضایت‌مندی از نظام پیام مشرق بیش از سایر نظام‌ها بود و نظام‌های خودساخته نیز کمترین سطح رضایت‌مندی را به خود اختصاص داده بودند. بدین ترتیب «پیام مشرق» هزینه-سودمندترین نظام تشخیص داده شد.

کلمات کلیدی:   نظام‌های یکپارچه; کتابخانه‌های دانشگاهی; تحلیل هزینه-سودمندی

مراجع

دریافت نسخه XML

تمام متن: PDF
دانلود : 181

بازدید: 615

تاریخ دریافت: 1394/10/28 , تاریخ پذیرش: 1395/06/15 , تاریخ انتشار: 1395/10/01

ایمیل این مقاله (نیازمند ورود )
ایمیل به نویسنده (نیازمند ورود )


این مجله توسط دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی منتشر می شود