نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: سال. ۶, شماره. ۲: پاییز و زمستان ۱۳۹۵- مجله پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی

عنوان مقاله: مستندسازی دانش سازمانی: تحلیل مبانی نظری و راهبردهای عملی


صفحات: 5-23

DOI: 10.22067/50423

چکیده
هدف: هدف از انجام این پژوهش تحلیل مبانی نظری، مفهوم، اهمیت، پیشینه و نحوه مستندسازی دانش بر پایه چرخه حیات دانش سازمانی و معرفی راهبردهای عملیاتی خودکار و نیمه‌خودکار استخراج دانش ضمنی و کدگذاری و بازنمون دانش عینی است.
روش: این مقاله از نوع مروری تحلیلی است که با استفاده از روش کتابخانه‌ای و بررسی منابع نظری تهیه شده است.
یافته‌ها: در این پژوهش بر پایه این پذیره که بدون استخراج و مستندسازی دانش، مدیریت دانش در هیچ سازمانی تجلی نخواهد یافت، مبانی نظری و پیشینه مستندسازی دانش سازمانی تحلیل شده است. با بررسی منابع حوزه مشخص شد که سازمان‌های ایرانی از نظر مستندسازی دانش در وضعیت مناسبی قرار ندارند. یکی از مهم‌ترین دلایل آن آشنا نبودن با نحوه مستندسازی و ناآگاهی نسبت به راهبردهای عملی آن می‌باشد. در راستای پاسخگویی به این مسأله در این پژوهش تلاش شد ابتدا بر پایه این واقعیت که فرایند کسب و مستندسازی از الگوهای چرخه حیات دانش سازمانی تبعیت می‌کند، ضمن معرفی مهم‌ترین الگوهای چرخه دانش، نحوه و فرایند مستندسازی براساس چرخه یکپارچه حیات دانش سازمانی دالکر تشریح گردد و در گام بعدی با توجه به ضرورت آشنایی سازمان‌ها با راهبردهای عملیاتی استخراج دانش ضمنی و کدگذاری و بازنمون دانش عینی، ضمن اشاره به ملاک‌های انتخاب راهبرد، مهم‌ترین راهبردهای عملی خودکار و نیمه‌خودکار در دو سطح فردی و گروهی تحت عنوان راهبردهای تولید و تحلیل پروتکل معرفی شد. در پایان بر پایه یافته‌های پژوهش، پیشنهادهایی ارائه شده است.

کلمات کلیدی:   مستندسازی دانش; کسب دانش; استخراج دانش ضمنی و عینی; کدگذاری دانش; بازنمون دانش; تولید پروتکل; تحلیل پروتکل; چرخه یکپارچه حیات دانش سازمانی دالکر

مراجع

دریافت نسخه XML

تمام متن: PDF
دانلود : 276

بازدید: 693

تاریخ دریافت: 1394/07/18 , تاریخ پذیرش: 1394/11/27 , تاریخ انتشار: 1395/10/01

ایمیل این مقاله (نیازمند ورود )
ایمیل به نویسنده (نیازمند ورود )


این مجله توسط دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی منتشر می شود