نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: سال. ۶, شماره. ۲: پاییز و زمستان ۱۳۹۵- مجله پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی

عنوان مقاله: آسیب ‎شناسی کتابهای داستانی تصویری بازاری برای کودکان گروه سنی «الف» و«ب»


صفحات: 301-320

DOI: 10.22067/50293

چکیده
هدف: کتا ب های داستانی تصویری نقش مهمی در درک مفاهیم و در نتیجه در پرورش فکری کودکان و نوجوانان دارند، هرچند که برخی از آنها به دلیل عدم رعایت معیارهای کیفی نمی توانند این نقش را ایفا کنند. هدف اصلی پژوهش حاضر، شناسایی میزان آسیب های کتاب های داستانی تصویری بازاری منتشر شده در ایران برای کودکان گروه سنی «الف» و «ب» در رابطه با توجه به عوامل ظاهری و سایر عوامل مؤثر در تولید کتاب کودک (یعنی ظاهر جذب کننده، وضعیت محتوا ، وضعیت تصویر، و انتظار سود اقتصادی) می باشد.
روش: این پژوهش کاربردی با شیوه پیمایشی و روش تحلیل محتوا انجام گرفت. برای گردآوری اطلاعات، از سه سیاهه وارسی محقق‎ساخته استفاده شد. در پژوهش پیش رو، ۱۰۰ کتاب داستانی تصویری بازاری که با روش نمونه گیری تصادفی نظام مند انتخاب گردید، مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت.
یافته‎ها: تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد کتاب های تصویری بازاری در رعایت اصول صفحه‎آرایی یعنی آستر بدرقه، صفحه‎شمار و سفیدخوانی و وجود صفحه شناسنامه مشکل ها و کاستی های زیادی دارند. همچنین اطلاعات به دست آمده مشخص می‎کند در بیشتر کتاب های بازاری (یعنی نزدیک به ۷۸ درصد) حقوق مالکیت معنوی اثر به درستی رعایت نمی‎شود. افزون براین، در زمینه صحت و درستی گروه سنی و نوع تصاویر به‎کار رفته در کتاب های بازاری نیز میان «اطلاعات مندرج در کتاب» و «اطلاعات شناسایی شده» تفاوت‎ قابل ملاحظه ای مشاهده می‎شود

کلمات کلیدی:   کتاب های بازاری; کتاب های داستانی تصویری; عوامل آسیب رسان; عوامل ظاهری; مالکیت معنوی; وضعیت تصاویر; گروه سنی الف و ب

مراجع

دریافت نسخه XML

تمام متن: PDF
دانلود : 187

بازدید: 429

تاریخ دریافت: 1394/07/11 , تاریخ پذیرش: 1394/09/25 , تاریخ انتشار: 1395/10/01

ایمیل این مقاله (نیازمند ورود )
ایمیل به نویسنده (نیازمند ورود )


این مجله توسط دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی منتشر می شود