نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: سال. ۶, شماره. ۲: پاییز و زمستان ۱۳۹۵- مجله پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی

عنوان مقاله: راه‌کارهای مؤثر بر جذب مخاطب به کتابخانه‌های عمومی ایران: مطالعه‌ای دلفی


صفحات: 206-226

DOI: 10.22067/49504

چکیده
هدف:‌ جذب مخاطب به کتابخانه‌های عمومی کشور یکی از مهم‌ترین اهداف نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور بوده است. در این راستا هدف پژوهش حاضر نیز شناسایی راهکارهای مؤثر بر جذب مخاطب به کتابخانه‌های عمومی ایران است.
روش: روش موردنظر در تحقیق حاضر روش دلفی بوده است. جامعه پژوهش شامل متخصصان رشته علم اطلاعات و دانش‌شناسی که ۲۱ نفر در دور اول و ۱۷ نفر در دور دوم در تحقیق مشارکت داشته‌اند. پایان دور اول ۳۴ مؤلفه و در پایان دور دوم ۷۳ مؤلفه نهایی به‌عنوان راهکارهای جذب مخاطب به کتابخانه‌های عمومی ایران شناسایی شد.
یافته‌ها: نتایج به‌دست آمده نشان داد، از بین مؤلفه‌های نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور در جذب مخاطب، دیجیتال‌سازی،‌ مکان کتابخانه، کارآفرینی سازمانی، تجهیزات کتابخانه و طراحی فضای داخلی کتابخانه و از بین مؤلفه‌های نقش کتابدار در جذب مخاطب نیازسنجی و مهارت کتابدار میانگین بالاتری نسبت به بقیه مؤلفه‌ها در جذب مخاطب کسب کرده‌اند.

کلمات کلیدی:   نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور; جذب مخاطب; راهکار; روش دلفی

مراجع

دریافت نسخه XML

تمام متن: PDF
دانلود : 326

بازدید: 518

تاریخ دریافت: 1394/06/09 , تاریخ پذیرش: 1394/09/25 , تاریخ انتشار: 1395/10/01

ایمیل این مقاله (نیازمند ورود )
ایمیل به نویسنده (نیازمند ورود )


این مجله توسط دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی منتشر می شود