نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: سال. ۶, شماره. ۲: پاییز و زمستان ۱۳۹۵- مجله پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی

عنوان مقاله: بررسی کارکرد پژوهشی کتابخانه مبتنی بر مدل ارزیابی درونی مورد مطالعه کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی


صفحات: 120-142

DOI: 10.22067/45441

چکیده
هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی کارکرد مؤلفه‌های پژوهشی از دیدگاه کتابداران و اعضای کتابخانه با استفاده از مدل ارزیابی درونی در کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی است.
روش: نوع پژوهش بر پایه ماهیت آن، کاربردی است. از نظر روش جمع‌آوری داده‌ها، تحقیق حاضر از نوع توصیفی _ پیمایشی است و هدف آن توصیف شرایط پدیده مورد بررسی برای یاری دادن در فرآیند تصمیم‌گیری است. در تحقیق حاضر جامعه مورد مطالعه کتابداران و مراجعه‌کنندگان به کتابخانه عمومی کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی است. برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها، از فنون آمار توصیفی و از آزمون‌های آماری شامل آزمون تک نمونه‌ای T با نمونه‌های وابسته و آزمون فریدون استفاده شده است.
یافته‌ها: با استفاده از آزمون تی‌تست یک نمونه‌ای و مقایسه میانگین‌ها با عدد ۳ (متوسط) به‌طورکلی مشخص می‌شود که میزان موفقیت بخش‌های زیرمجموعه کتابخانه عمومی آستان قدس رضوی از بعد کارکرد پژوهشی ازنظر کارشناسان بیشتر از حد متوسط است. همچنین با استفاده از آزمون فریدمن در رتبه‌بندی اهداف کلی طرح‌شده در سطح کارکرد خدمات پژوهشی، میزان موفقیت اهداف کلی طرح‌شده به‌طور معنی‌داری با یکدیگر تفاوت دارند و از نظر توصیفی با توجه به میانگین رتبه‌ها مشخص است که میزان موفقیت هدف «ارزیابی مداوم از خدمات بخش‌ها» از سایر اهداف بیشتر است. همچنین با توجه به میانگین ۳۸/۳ و سطح معناداری کمتر از ۵ درصد با اطمینان ۹۵ درصد می‌توان گفت، میزان موفقیت بخش‌های زیرمجموعه کتابخانه عمومی آستان قدس رضوی از بعد کارکرد پژوهشی از دیدگاه اعضای کتابخانه بیشتر از حد متوسط است.

کلمات کلیدی:   کارکرد پژوهشی کتابخانه; مدل ارزیابی درونی; کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی

مراجع

دریافت نسخه XML

تمام متن: PDF
دانلود : 166

بازدید: 527

تاریخ دریافت: 1394/01/10 , تاریخ پذیرش: 1395/07/07 , تاریخ انتشار: 1395/10/01

ایمیل این مقاله (نیازمند ورود )
ایمیل به نویسنده (نیازمند ورود )


این مجله توسط دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی منتشر می شود