نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: سال. ۶, شماره. ۲: پاییز و زمستان ۱۳۹۵- مجله پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی

عنوان مقاله: بررسی موانع اطلاع یابی از دیدگاه اعضای هیأت‌علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز براساس بسط نظریه معنا‏بخشی دروین (نظریه کاری)


صفحات: 61-79

DOI: 10.22067/43771

چکیده
هدف: هدف این پژوهش بررسی موانع اطلاع‏ یابی (در مراحل تشخیص نیاز، جستجوی اطلاعات، راهبرد جستجو و استفاده از اطلاعات) اعضای هیأت‌علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز براساس بسط نظریه معنابخشی دروین (نظریه کاری) است.
روش‏: روش تحقیق پیمایش توصیفی است. جامعه آماری کلیه اعضای هیأت‌علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز مشتمل بر ۲۸۸ نفر است. با استفاده از جدول مورگان ۱۰۸ نفر به صورت تصادفی انتخاب شد. ابزار سنجش پرسشنامه محقق ساخته حاوی ۳۲ سؤال است. برای بررسی روایی سؤالات از تحلیل ماده و تعیین پایایی از ضریب آلفای کرونباخ و برای تجزیه و تحلیل داده‏ ها از آمار توصیفی و استنباطی استفاده شد.
یافته‏ ها: یافته‏ ها نشان می‏ دهد که بیشترین موانع اطلاع ‏یابی در مرحله جستجوی منابع اطلاعاتی و سپس مرحله تشخیص نیاز اطلاعاتی است. استفاده از منابع اطلاعاتی و راهبرد جستجو هر دو در مرتبه سوم قرار دارند. آزمون فرضیه ‏ها نشان می‏ دهد، تشخیص نیاز اطلاعاتی رابطه‏ مثبت و قوی با جستجوی اطلاعات و جستجوی اطلاعات رابطه مثبت و قوی با استفاده از اطلاعات دارد. همچنین استفاده از اطلاعات رابطه مثبت و قوی با تشخیص نیاز اطلاعاتی دارد. نتایج بیانگر این است که امکان شناسایی موانع در تمام مراحل اطلاع ‏یابی براساس مدل بسط یافته معنابخشی وجود دارد.

کلمات کلیدی:   موانع اطلاع‏یابی; نظریه معنابخشی; برندا دروین; نظریه کاری; اعضای هیأت‌علمی; دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز

مراجع

دریافت نسخه XML

تمام متن: PDF
دانلود : 276

بازدید: 692

تاریخ دریافت: 1393/11/05 , تاریخ پذیرش: 1394/04/01 , تاریخ انتشار: 1395/10/01

ایمیل این مقاله (نیازمند ورود )
ایمیل به نویسنده (نیازمند ورود )


این مجله توسط دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی منتشر می شود