نشریه های علمی انتشارات
در اردیبهشت ماه 1396 با توجه به الزام کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور عنوان این نشریه به "پژوهشهای نظری و کاربردی در علم اطلاعات و دانش شناسی" تغییر یافت.


این مجله توسط دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی منتشر می شود