نشریه های علمی انتشارات

آدرس پستی

مشهد، پردیس دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی،
صندوق پستی ۱۵۱۸- کد پستی ۹۱۷۷۹۴۸۹۹۱تماس اصلی

مدیر اجرایی: نجمه رحیمی
تلگرام: 09156946171
تلفن: ۰۵۱-۳۸۸۰۳۶۸۷
ایمیل: lrj@um.ac.ir


تماس با پشتیبانی

ایمیل: lrj@um.ac.ir

این مجله توسط دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی منتشر می شود