نشریه های علمی انتشارات
  

پژوهشهای نظری و کاربردی در علم اطلاعات و دانش شناسی (پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی پیشین)
علمی پژوهشی
۲۲۵۱-۶۳۴۴
۲۴۲۳-۴۰۱X
معاونت پژوهشی دانشگاه فردوسی مشهد

دکتر رحمت الله فتاحی
دکتر رحمت الله فتاحی
نجمه رحیمی
زهره عدالتیان
۰۵۱-۳۸۸۰۳۶۸۷
۰۵۱-۳۸۷۸۳۰۱۲
مشهد، پردیس دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، صندوق پستی ۱۵۱۸- کد پستی ۹۱۷۷۹۴۸۹۹۱
۰.۲۲
80-A
infosci.um.ac.ir

تاریخچه نشریه

نخستین مجله دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه فردوسی مشهد با عنوان " خبرنامه علوم تربیتی و روان‌شناسی" انتشار یافت.
درخواست مجوز چاپ آن در تاریخ 5/7/76 از مراجع ذیصلاح توسط آقای دکتر کوهستانی رئیس وقت دانشکده دریافت گردید و در اولین جلسه مجله که در تاریخ 1/2/77 تشکیل شد اولین سردبیر مجله آقای دکتر دیانی انتخاب شدند. در بهار 1378 اولین شماره مجله بصورت رسمی تحت عنوان " مجله علوم تربیتی و روان‌شناسی " به چاپ رسید.
در تاریخ 23/12/78 درخواست تبدیل مجوز داخلی به عمومی و در تاریخ 28/6/79 درخواست اخذ شماره عضویت شبکه جهانی انتشارات ISSN توسط آقای دکتر فتاحی معاونت پژوهشی وقت دانشکده انجام گرفت. مجله در سال 1381 جهت دریافت مجوز قطعی نشر مدتی از انتشار بازماند(یک سال) .
در تاریخ 2/2/83 برای صدور مجوز مجله با عنوان جدید"مطالعات تربیتی و روان شناسی" اقدام گردید و متعاقب آن پروانه انتشار مجله "مطالعات تربیتی و روان شناسی" به شماره ثبت 1405/124 در تاریخ 21/2/83 توسط معاونت امور مطبوعاتی و تبلیغاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی صادر شد.
در مورخ 22/2/83 جناب آقای دکتر محمدرضا داورپناه به سمت سردبیر مجله "مطالعات تربیتی و روان‌شناسی" انتخاب گردید (با توجه به بازنشسته شدن آقای دکتر دیانی در تاریخ 13/12/82).
در تاریخ 20/3/83 توافقنامه بین دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه فردوسی مشهد و انجمن ایرانی تعلیم و تربیت به منظور همکاری در ادامه انتشار مجله "مطالعات تربیتی و روان‌شناسی" به امضای آقای دکتر محمدرضا داورپناه سردبیر مجله، آقای دکتر علیرضا ذکاوتی رئیس انجمن ایرانی تعلیم و تربیت و آقای دکتر رحیمی زاده معاونت پژوهشی دانشگاه فردوسی مشهد رسید.
به استناد مجوز شماره 272/2910/3 مورخ 6/4/83 کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور مجله "مطالعات تربیتی و روان‌شناسی" دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه فردوسی مشهد واجد درجه علمی– پژوهشی شناخته شده و در فهرست مجلات معتبر علمی – پژوهشی قرار گرفت .
درتاریخ 27/10/83 آقای دکتر بختیار شعبانی ورکی به عنوان مدیر مسئول مجله "مطالعات تربیتی و روان‌شناسی" معرفی شدند و از نیمه دوم سال 1387 سردبیری مجله فوق را نیز به عهده گرفتند. در طی سالهای 83 ، 85 ، 86 ، 88 یک شماره مجله با عنوان "ویژه نامه کتابداری و اطلاع رسانی" با درجه علمی –پژوهشی منتشر گردیده است. تا پایان سال 1389 تعداد 23 شماره مجله "مطالعات تربیتی و روان شناسی" منتشر گردیده است. در پایان سال 1389 انتشار مجله "مطالعات تربیتی و روان شناسی" متوقف شد.
از ابتدای سال 1390، با توجه به سیاست وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مجله "مطالعات تربیتی و روان‌شناسی" به سه مجله تخصصی تفکیک شد. این مجلات به صورت دو فصلنامه منتشر می شوند و به استناد مجوزهای شماره 10503۰/11/3/19 و 10503۱/11/3/19 و 105032/11/3/19 مورخ 4/12/1389 "کمیسیون نشریات علمی کشور" دارای اعتبار علمی- پژوهشی می‌باشند.
در اردیبهشت ماه 1396 با توجه به الزام کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور عنوان این نشریه به "پژوهشهای نظری و کاربردی در علم اطلاعات و دانش شناسی" تغییر یافت.

حوزه و تخصص نشریه

این مجله مقاله‏ های تألیفى و پژوهشی در قلمرو‏هاى کتابدارى و اطلاع‏ رسانى را که با توجه به نکته‏ های زیر تدوین شده باشند منتشر مى‏کند:
۱-مقاله‏‏ هایى که نظریه‏ ها، راهکارها و روش‏هاى نویی را به جامعه علمى قلمروهاى پیش گفته ارائه مى‏کنند؛
۲-مقاله‏ هایی که نظریه‏ ها و پژوهش‏های نویی در قلمروهای پیش گفته را مورد تجزیه و تحلیل و نقد و بررسى قرار مى‏ دهند؛
۳-مقاله‏ هایی که روش‏ها و ابزارهاى بهبود کیفى و کمى قلمرو کتابداری و اطلاع ‏رسانی را به گونه‏ اى مستدل به تصویر مى‏ کشند.


این مجله توسط دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی منتشر می شود