اطلاعات نشریه

صاحب امتیاز: معاونت پژوهشی دانشگاه فردوسی مشهد
مدیر مسئول: دکتر رحمت الله فتاحی
سردبیر: دکتر رحمت الله فتاحی
شاپا چاپی: ۲۲۵۱-۶۳۴۴
شاپا آنلاین: ۲۵۳۸-۴۱۱۲
تلفن: (+۹۸)۰۵۱۳۸۸۰۳۶۸۷
ناشر: انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد
نوع نشریه: دوفصلنامه علمی پژوهشی

دریافت نسخه XML این شماره

مقالات پژوهشی

تعداد مشاهده : 248 صفحه 23-40 PDF
تعداد مشاهده : 429 صفحه 94-112 PDF
تعداد مشاهده : 387 صفحه 129-143 PDF
تعداد مشاهده : 241 صفحه 161-188 PDF
تعداد مشاهده : 172 صفحه 232-250 PDF

سنجش کیفی وب‌سایت های کتاب‌فروشی‌های برخط ایران

مهدی محمدی; طاهره غلامی; نرگس خالقی
تعداد مشاهده : 229 صفحه 251-272 PDF
تعداد مشاهده : 299 صفحه 273-291 PDF

اثربخشی رشد فزآینده پژوهش‌های کشاورزی ایران بر شاخص‌های توسعه کشاورزی کشور

وحید احسانی; موسی اعظمی; سیّد محمّد باقر نجفی; فرامرز سهیلی
تعداد مشاهده : 266 صفحه 292-316 PDF

مقالات مروری

سامانه کتاب‌دان: نخستین سامانه کتابخانه‌ای بازی‌وارسازی‌شده در ایران

زاهد بیگدلی; غلامرضا حیدری; علیرضا حاجی یخچالی; رضا بصیریان جهرمی
تعداد مشاهده : 144 صفحه 113-128 PDF

تحلیل اصول سیبرنتیک در فیزیک قدیم و جدید

علی اکبری; محمدرضا داورپناه
تعداد مشاهده : 190 صفحه 317-337 PDF

مجله پژوهش‌نامه کتابداری و اطلاع رسانی از سال 1390 به صورت مجله مستقل از مجله "مطالعات تربیتی و روان‌شناسی" گردید. این مجله به صورت دو فصلنامه منتشر می شود و به استناد مجوز شماره 105032/11/3/19 مورخ 4/12/1389 "کمیسیون نشریات علمی کشور" دارای اعتبار علمی- پژوهشی می‌باشد.